សូរិយាគងព្រៃ,soriya kong prey, កែវ សារាត់ Khmer Singer Star Keo Sarat karaoke

-

Curtain of Life

930,174 views
Hey guest, welcome to TopHBO.Com Like to see
សូរិយាគងព្រៃ,soriya kong prey, កែវ សារាត់ Khmer Singer Star Keo Sarat karaoke
🎤
❤ Please subscribe for more videos❤ : http://www.youtube.com/channel/UCBgE...
**************************************
💕 រនាំងជីវិត - Curtain Of Life 💕
★★ Find us on Social Networks ★★
► Like Page : http://goo.gl/oHvd12
► Twitte: http://goo.gl/A4jVF9
► GooglePlus: http://goo.gl/j5lSs7

★-★-★-★ Declaimer -★-★-★-★
We do not own this song/melody.
This song is copyright to their owner or composer.
We just making the lyric for those Original Songs and SHARE to all song supporters.
cambodia music, cambodia song, khmer song mp3, khmer oldies song, khmer old song, khmer music, khmer song download, khmer song video, khmer star, khmer old song mp3, khmer old song karaoke, រនាំងជីវិត, dj labey kob, roneang chvith, new song, khmer new song, khmer video, khmer karaoke, khmer mp3, curtain of life, សូរិយាគងព្រៃ, soriya kong prey, កែវ សារាត់ Khmer Singer Star Keo Sarat, keo sarath, កែវ សារ៉ាត់,
Loading...
Loading...