​ឆ្មា នៅក្នុង ស្បែកជើងកវែង | រឿងនិទាន | និទានខ្មែរ | រឿងនិទានកុមារ |រឿងនិទានខ្មែរ

-

Khmer Fairy Tales

5,042,545 views
Hey guest, welcome to TopHBO.Com Like to see
​ឆ្មា នៅក្នុង ស្បែកជើងកវែង | The Puss in Boots in Khmer | តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ | តុក្កតា | រឿងនិទាន | និទានខ្មែរ | រឿងនិទានកុមារ | 4K UHD | រឿងនិទានខ្មែរ | Khmer Fairy Tales

#EnglishFairyTales #KhmerFairyTales

Watch Children's Stories in English Fairy Tales: http://www.youtube.com/EnglishFairyTales
💙 មើលវីដេអូច្រើនទៀត 💙 Watch More Videos in Khmer 💙

► កូនជ្រួកទាំង៣ - Three little Pigs : http://youtu.be/KZ12JiGf3r0

► ស៊ីនដឺរេឡា - Cinderella : http://youtu.be/1zxR0c2_R0I

► ចចក និង ក្មេងពពែទាំង ៧ - Wolf and The Seven Little Goats : http://youtu.be/ZVvwFZcRxZM

► ហេនសល និង ហ្គេថល - Hansel and Gretel : http://youtu.be/rjohrqFqiks

► រ៉ាផានហ្សល - Rapunzel : http://youtu.be/-tv-97rIlxg

► ព្រះនាងស្រស់ស្អាតគេងលក់ - Sleeping Beauty : http://youtu.be/gvUFg-AWu68

► ព្រះនាងកណ្តុរ - A Little Mouse Who Was A Princess : http://youtu.be/od9gqpqQ0e4

► ទាអាក្រក់ - The Ugly Duckling : http://youtu.be/bEqdPK1bjeA

► ព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ - The Sun and The Moon : http://youtu.be/3GvHPt_o4ls

► សាំបេលីណា - Thumbelina : http://youtu.be/uhU8bL0sqHU

► ព្រះនាង និង កង្កែប - Frog Prince : http://youtu.be/0C_Vilru-WY

► អាលីបាបានិងចោរ40នាក់ - Alibaba and 40 Thieves : http://youtu.be/MT9zrRGKToU

► អាឡាដាំង និងចង្រ្កៀងទិព - Aladdin and The Magic Lamp : http://youtu.be/T8KTf0v6sZE

► រាំផាសស្ទាលស្គីន - Rumpelstiltskin : http://youtu.be/VB_KBNJ_dHU

► អណ្តូងតូចតាច -The Little Mermaid : http://youtu.be/C0-D-_yJr0o

► ​ឆ្មា នៅក្នុង ស្បែកជើងកវែង - Puss in Boots : http://youtu.be/tr3gZfDheec

► រឿងមនុសសចចក និង ធីតាសម្រស់ - Beauty And The Beast : http://youtu.be/6h_7YssNP4A

► ភីណូឆីអូ - Pinocchio : http://youtu.be/REoeoNY-8Zc

► ព្រះនាងព្រិលទឹកកក - The Snow Queen : http://youtu.be/UTLLCj61BLo

► អ្នកជំនួយការអូហ្ស - The Wizard Of Oz : http://youtu.be/uTP3aItV-9U
Loading...
Loading...