គ្រូមា ទម្លាយអតីតជាតិសម្ដេច ហ៊ុន សែន _ Former Samdech Hun Sen is king and angel

-

Khmer Mjas Srok

325,918 views
Hey guest, welcome to TopHBO.Com Like to see
លោកគ្រូមា ទម្លាយពីអតីតជាតិថាជាសេនាការពារសម្ដេចតេជោ ហើយអតីតជាតិរបស់សម្ដេចតេជោ គឺជាស្ដេចគ្រប់គ្រងផែនដី និងបានចាប់ជាតិជាទេវតាមុននឹងមកចាប់កំណើតជាមនុស្សមកសង្គ្រោះនគរខ្មែរយើង...!

Former Samdech Hun Sen is the King of the Earth and crowned as an angel before being born as a human to save the Khmer kingdom.
samdech hun sen, khmer mjas srok, king and angel, King of the Earth, crowned as an angel, human to save the Khmer kingdom, Khmer kingdom, cambodia kingdom of wonder, apsara tv, khmer news, cambodia news today, khmer news today, khmer news 2018, cambodia news 2018, hun sen, hun sen 2018, hun sen news today, samdech hun sen cambodian prime minister, hun manet, hun mana, hun maneth, hun many,
Loading...
Loading...