​ឆ្មា នៅក្នុង ស្បែកជើងកវែង - រឿងនិទានខ្មែរ - រឿងនិទាន - 4K UHD - Khmer Fairy Tales

-

Khmer Fairy Tales

3.566.358 views
Hey guest, welcome to TopHBO.Com Like to see
​ឆ្មា នៅក្នុង ស្បែកជើងកវែង - Puss in Boots in Khmer - រឿងនិទានខ្មែរ - រឿងនិទាន - តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ - រឿងនិទានខ្មែរ2017 - រឿងនិទានខ្មែរ full - 4K UHD - Khmer Fairy Tales

Watch Children's Stories in English Fairy Tales: http://tophbo.com/category/EnglishFairy...
💙 មើលវីដេអូច្រើនទៀត 💙 Watch More Videos in Khmer 💙

► ហេនសល និង ហ្គេថល - Hansel and Gretel in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_frjohrqFqiks

► ភីណូឆីអូ - Pinocchio in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_fREoeoNY-8Zc

► ព្រះនាងស្រស់ស្អាតគេងលក់​ - Sleeping Beauty in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_fgvUFg-AWu68

► ភីតធឺ ភេន - Peter Pan in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_fIrt3g59dujM

► កូនជ្រួកទាំង៣​ - Three little Pigs in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_fKZ12JiGf3r0

► រ៉ាផានហ្សល - Rapunzel in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_f-tv-97rIlxg

► ស៊ីនដឺរេឡា - Cinderella in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_f1zxR0c2_R0I

► ចចក និង ក្មេងពពែទាំង ៧ - Wolf and 7 Goat Kids in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_fZVvwFZcRxZM

► រាំផាសស្ទាលស្គីន - Rumpelstiltskin in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_fVB_KBNJ_dHU

► ព្រះនាង និង កង្កែប - Frog Prince in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_f0C_Vilru-WY

► ទាអាក្រក់ - The Ugly Duckling in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_fbEqdPK1bjeA

► អ្នកផ្លុំប៉ិយ នៃទីក្រុងហេមលីន - Pied Piper Of Hamelin in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_fFGeGFuPsDjc

► ព្រះនាងទាំង ១២ រាំ - 12 Dancing Princess in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_fNuQdr9zzKfc

► ព្រះនាងកណ្តុរ - A Little Mouse Who Was A Princess in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_fod9gqpqQ0e4

► ហង្សព្រៃ - The Wild Swan In Khmer - http://tophbo.com/video-hot_fcjEnm9ALBsk

► អណ្តូងតូចតាច - The Little Mermaid in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_fC0-D-_yJr0o

► ទីក្រុងកណ្ដុរ និង កណ្ដុរជនបទ -Town Mouse And The Country Mouse Story In Khmer - http://tophbo.com/video-hot_fxFjhAsJSqrY

► ព្រះអង្គម្ចាស់រីករាយ - Happy Prince in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_f272bP674eCs

► ​ឆ្មា នៅក្នុង ស្បែកជើងកវែង - Puss in Boots in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_ftr3gZfDheec

► ទេវតាតូច និងជាងដេរស្បែកជើង - Elves And the Shoe Maker in Khmer - http://tophbo.com/video-hot_fT1Okc9JAEzI
Loading...
Loading...