เกษตรนวัตกรรม - 1 Day lifestyle

-

jhjn 1423

No views
Hey guest, welcome to TopHBO.Com Like to see
เกษตรนวัตกรรม - 1 Day lifestyle
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายวิชา AG001001 การสื่อสารทางการเกษตร

— คลิปวีดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา AG001001 การสื่อสารทางการเกษตร —

— จัดทำโดย —
นักศึกษา กลุ่มที่ 49 สาขาเกษตรนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีสมาชิกกลุ่มดังนี้
1. นาย กฤษฎา สุดชา 613030407-9
2. นางสาว กัลยรัตย์ ลครชัย 613030409-5
3. นาย จิรกฤตย ไกรสวน 613030410-0
4. นางสาว ชนิกานต์ หาญบุรุษ 613030411-8
5. นาย ชาญณรงค์ แปลนพิมาย 613030412-6
6. นางสาว ญาณิศา พวงมณี 613030413-4
7. นาย ธนโชติ พงศ์ปรีชาไพรศาล 613030415-0
Loading...
Loading...